การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม EP.1

หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท, โฮสเทล ต่างต้องมีใบอนุญาตเปิดใช้บริการที่ถูกต้อง หากพบว่าไม่มีใบอนุญาต จะมีความผิดฝ่าฝืนตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรงแรม แถมยังถูกสั่งปิดและถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย วันนี้เราเลยอยากให้ทุกๆท่านเข้าใจถึงความหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมกันค่ะ

ความหมายของโรงแรม
“โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พัก ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการ ที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน
องค์ประกอบ “โรงแรม”
1. สถานที่พัก
2. มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
3. ให้บริการที่พักชั่วคราว
4. สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด
5. โดยมีค่าตอบแทน

ข้อยกเว้น
1. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา
2. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
3. สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับ เพศ / ยาเสพติด / ค้าหญิงและเด็ก / ค้าประเวณี
7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
8. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เหตุตาม แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

ประเภทของโรงแรม
โรงแรมประเภทที่ 1 : มีเฉพาะห้องพัก มีห้องพักได้ไม่เกิน 50 ห้อง และมีพื้นที่ห้องพัก ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
โรงแรมประเภทที่ 2 : ประกอบด้วยห้องพัก / ห้องอาหาร / สถานที่บริการอาหาร / สถานที่ประกอบอาหาร มีพื้นที่ห้องพัก ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
โรงแรมประเภทที่ 3 : ประกอบด้วยห้องพัก / ห้องอาหาร / สถานที่บริการอาหาร / สถานที่ประกอบอาหาร / สถานบริการ หรือห้องประชุม สัมมนา มีพื้นที่ห้องพัก ไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร
โรงแรมประเภทที่ 4 : ประกอบด้วยห้องพัก / ห้องอาหาร / สถานที่บริการอาหาร / สถานที่ประกอบอาหาร / สถานบริการ และห้องประชุม สัมมนา มีพื้นที่ห้องพัก ไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร

หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งโรงแรม
1. ลักษณะของอาคารที่พัก ต้องเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะ มั่นคง แข็งแรง
2. วัตถุประสงค์ของโรงแรม ต้องใช้เป็นที่พักของผู้เดินทาง หรือนักท่องเที่ยวโดยแท้ และไม่มี ลักษณะ หรือพฤติการณ์อันส่อไปในทางเป็นแหล่งมั่วสุม หรือขัดต่อความเงียบสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
3. สถานที่ตั้ง ต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนา สถานรักษาพยาบาลผู้ป่วย หรือโรงพยาบาล ในรัศมี 100 เมตร และต้องตั้งอยู่ ในสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกแก่การตรวจตรา เส้นทางเข้า-ออก ต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ การจราจร
4. สถานที่จอดรถ ต้องมีเพียงพอสมดุลกับจำนวนห้องพัก โดยสถานที่จอดรถต้องแยกออก ต่างหากจากบริเวณห้องพัก ไม่ให้ปะปนกัน

ผ่านมาครึ่งทางแล้วสำหรับข้อมูล ความรู้เบื้องต้น กูรูเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อย สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมอย่างไรแล้วจะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อธุรกิจที่โปร่งใส และเพื่อความสะบายใจทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าอีกด้วย