การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม EP.2

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม EP2

วันนี้เราจะมาบอกต่อความรู้การขอใบอนุญาตโรงแรมกันในเรื่องของ ผู้มีอำนาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม หรือ นายทะเบียนโรงแรม รวมถึงขั้นตอนและกฎข้อบังคับต่างๆที่ผู้ประกอบการโรงแรมควรรู้ หากอยากรูแล้วว่ามีอะไรบ้างนั้น อ่านได้จากบทความนี้เลยค่ะ

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม (นายทะเบียนโรงแรม)

 • จังหวัดต่างๆ = ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • กรุงเทพฯ = ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรืออธิบดีกรมการปกครองง

อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน

 1. อนุมัติให้ก่อสร้างโรงแรม เปิดดำเนินกิจการโรงแรม
 2. เปลี่ยนชื่อโรงแรม, ย้ายโรงแรม
 3. ลดหรือเพิ่มห้อง
 4. เปลี่ยนตัวเจ้าของ
 5. รับแจ้งการเลิกดำเนินกิจการโรงแรม
 6. ประทับตรา และลายมือชื่อในสมุดจดนามผู้พัก
 7. ตรวจ, ยึดใบอนุญาตไม่เกิน 15 วัน กรณีฝ่าฝืน ม.22 (ละเลย ไม่รักษาความสะอาด, ยินยอมให้บุคคลใดๆ หลบซ่อน หรือมั่วสุมในลักษณะที่เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบในบ้านเมือง)
 8. ปฏิเสธใบอนุญาต กรณีเจ้าสำนัก หรือบุคคลใดๆ ในโรงแรมป่วยเป็นโรคที่อาจติดต่อผู้อื่นได้ หรือเจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำ เป็น 2 ครั้ง(กรณีความผิดเรื่องสมุดจดนามผู้พัก, เปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือเจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำเป็น 3 ครั้ง(กรณีความผิดยอมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน/โรคติดต่อเข้าพัก) หรือเจ้าสำนักถูกยึดใบอนุญาตแล้ว 2 ครั้ง และเจ้าสำนักถูกพิพากษาจำคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
2. การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาตรวจสอบข้อมูล
3. การพิจารณา แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปตรวจโรงแรม
4. การพิจารณา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณา และอนุมัติลงนามใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมดำเนินการก่อนได้รับอนุญาต

 • เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม
 • เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม
 • เปลี่ยนชื่อโรงรม

การต่ออายุใบอนุญาต

 • ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
 • ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
 • หากพ้นกำหนดให้ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องขออนุญาตใหม่

เหตุใบอนุญาตสิ้นสุด

 • ไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนด
 • ทายาท / ผู้จัดการมรดกไม่ขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับแต่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาย
 • ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลสิ้นสภาพ
 • แจ้งเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม
 • โรงแรมได้รับความเสียหายจนไม่อาจแก้ไขได้
 • กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : 

https://multi.dopa.go.th/omd3/official_letter/cate8

www.dopa.go.th

www.enlighten.co.th