อย. คืออะไร? มาทำความรู้จักกันไว้เถอะ

อย.คืออะไร

อย. คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) กระทรวงสาธารณะสุข ผู้คอยปกปักษ์คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมไปถึงส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องถูกหลักวิชาการมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

หน้าที่ของ อย. มีอะไรบ้าง
อย. มีหน้าที่กำกับและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ และมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2. กำกับดูแล และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด รวมถึงคำโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ
4. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ์
5. เฝ้าระวังปัญหาหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น
6. ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และศักยภาพในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย คุ้มค่า
7. ส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่าย

ประเภทของเครื่องหมาย อย.
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร , เครื่องมือแทย์ที่ต้องมีใบอนุญาต , วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ยาฆ่าแมลง
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. ได้แก่ ยา , เครื่องสำอาง , เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด , เครื่องมือแพทย์ทั่วไป , วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีเลขที่จดแจ้งหรือทะเบียนยากำกับบนผลิตภัณฑ์

วิธีเช็คเลข อย.
1. เข้าเว็บไซต์ www.oryor.com หรือ www.moph.go.th
2. กรอกเลขที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ
3. ตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?

** ข้อมูลอ้างอิง **
– สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )
– wongnai